Find Property:

KADINLARLA TOKA ETMEK CAİZ MİDİR ?

KADINLARLA TOKA ETMEK CAİZ MİDİR ?

Bu konu hakkında caizdir der geçerdik ama kadınlarla tokalaşmak şu an ümmetin içinde tartışılan bir konudur, bir kısmı tokalaşmanın zaruret halinde caiz olabileceğine bir kısmı da bunun kesinlikle haram olduğuna dair hükmetmişlerdir.

Bu zamanlara mahsus bir problem olan mahrem/yabancı kadınlar ile tokalaşma, toplumumuzda önemli bir konudur. İslam dininde haram da bellidir, helâl de bellidir. Haram, âyet veya hadisle açık bir üslûpla yasaklanan davranışlardır. Helâl de, âyet ve hadislerle teşvik edilen veya hiç olmazsa yasaklanmayan davranışlardır. Helâl mi, haram mı olduğu bilinmeyen şüpheli davranışlardan ise mümkün mertebe sakınmak azimettir, fazilettir. Bu konuda Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) buyurmuştur ki: “Helâl da bellidir, haram da bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanların çoğu bunların helâl mı, haram mı olduğunu bilmez. Şüpheli şeylerden sakınan iffetini ve dînini korumuş olur. Şüpheli şeylere giren harama da düşer. Böyle kimselerin durumu, tıpkı koruluğun etrafında koyunlarını otlatan çoban gibidir. Her an o koruya dalabilir. Dikkat edin! Her sultanın bir koruluğu vardır. İyi dinleyin! Allah’ın yeryüzündeki koruluğu da haram kıldığı şeylerdir. Dikkat edin! Bedende bir et parçası vardır ki, o iyi olduğunda bütün beden iyi olur. O bozulduğunda da, bütün beden bozulur. İşte o kalptir.” (Buhârî, Müslim, İbn-i Mâce) diyerek bize büyük bir kapı aralamıştır.

Kadınlarla tokalaşmaya baktığımızda; kuranda yasaklayan bir ayet bulunmamakta, hadislerde de Peygamberimiz efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ın direkt yasaklayan bir sözü yoktur. Bu musaffa-Tokalaşma bahsi Kurandaki “Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana bey’at ederlerse onların bey’atlarını al ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. (Mümtehine-12) ayetlerinin tefsirleriyle alakalı hadislerde geçmektedir ki konumuzla alakalı olanların hepsini yazmaya gayret edeceğiz ki konu tam olarak anlaşılsın.

TOKALAŞMAĞI “HARAM” KABUL EDENLERİN DAYANDIĞI HADİSLER ;

1 – Hatice’nin (r. anhâ) kız kardeşi ve Fatıma’nın (r. anhâ) teyzesi Umeyme bintu Rukayka (radiyallahu anh) dedi ki: “Ensar’dan bir grup kadınla Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e gelip kendisine: “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, halde ve istikbalde iftira atmamak, sana meşru emirlerinde isyan etmemek şartları üzerine biat ediyoruz” dedik. Hemen ilave etti: “Gücünüzün yettiği ve takatinizin kafi geldiği şeylerde”. Biz: “Allah ve Resulu bize karşı bizden daha merhametlidir, haydi biat edelim” dedik.

Diferentes médicos y estudiosos dan distintas opiniones sobre el tema. Acudir al urólogo para un examen corporal regular o l arginina l arginina es un aminoacido que el ginseng puede ayudar a base de hierbas. Un hombre de 70 anos puede tener ereccion Viagra Genérico contrareembolso Disfuncion erectil por infeccion.

Sufyan merhum der ki: Kadınlar, biati (erkekler gibi) musafaha ederek yapmayı kastedmişlerdir. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Ben kadınlarla musafaha etmem, benim yüz kadına toptan söylediğim söz her kadın icin ayrı ayrı söylenmiş yerine geçer” buyurdu. (Buhari,Muvatta,Nesai,Tirmizi,İbn Mace). Hadisin bir diğer rivayetinde, “ Hadi sana biat edelim” ifadesi yerine, “ Hadi tokalaşalım” denildiğini, Süfyan b. Uyeyne ifade etmektedir.

2 – İbn Hanbel’deki diğer bir rivayette ise kadınlar Rasûlullah’a şöyle demişlerdir: “ Ey Allah’ın Rasûlü! Bizimle musafaha etmeyecek/tokalaşmayacak mısınız?”(İbn Hanbel, Müsned,)

Taberî aynı konuyla ilgili olarak Rukayka’nın Rasûlullah’a; “Uzat elini seninle tokalaşalım yâ Rasûlallah!” dediğini, nakletmiştir. (Taberî, İbn Cerir)

3 – Hz. Aişe de (radıyallahu anhâ) bir hadiste: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) kadınlarla biatı (elle musafaha etmeden) sözle yapıyor ve şu âyette belirtilen şartları koşuyordu: “Allah’a hiçbir şeyi eş tutmamaları, hırsızlık yapmamaları, zinâ etmemeleri, evlâtlarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeleri, (emredilecek) herhangi bir iyilik hususunda sana âsi olmamaları..” (Mümtahine,12). Hz.Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in eli, mâlik olmadığın hiçbir kadının eline asla değmedi. Kadınlar, bu şartları kendi sözleri ile ikrar edince, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Artık gidin, sizinle biat ettik” derdi (ve musafahada bulunmadan onlarla biatını tamamlardı). Hayır, Allah’a yemin olsun, asla onun eli hiçbir kadının eline değmedi. Fakat kadınlarla sözle biat akdi yaptı.”(‘Buhari, Müslim,Tirmizî)

4 – Amr b. Şuayb’ın dedesinden yaptığı bir rivayet de şöyledir: “ Hz. Peygamber Medîne’ye geldiğinde müslüman olmuş kadınlar gelerek; ‘ Yâ Rasûlallah! Erkeklerimiz sana biat ettiler, biz de biat etmek istiyoruz’, dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, bir kap içerisinde su istedi. Elini içerisine batırdı. Birer birer kadınlara ellerini değdirdi. İşte Rasulullah’ın kadınlar ile ilgili biatı budur. (İbn Sa’d, et-Tabakât)

TOKALAŞMAYI “HARAM” KABUL ETMEYENLERİN DAYANDIĞI HADİSLER ;

1 – Buhari derki ; Bize Ebu Ma’mer…….. Ümmü Atiyye şöyle anlatmaktadır:

Biz Resulullah sav e biat etmiştik. O bize “ Allah a hiçbir şeyi ortak koşmamak…” ayetini okudu. Bize bağırıp çağırarak ağlamayı yasakladı. Bir kadın Resulullah sav in elini tutup: falanca beni bağırıp çağırarak ağlamaya sevk etti onu cezalandırmak istiyorum dedi. Resulullah hiçbir şey söylemedi. Kadın gitti, sonra dönüp Resulullah sav e biat etti. (Buhari, Nesâî, Müslim)

2 – İbn Cerir Taberî, biat ile ilgili şu önemli rivayeti yine Ümmü Atiyye’den nakletmektedir:

“ Hz. Peygamber gelince Ensar’ın hanımlarını bir evde topladı ve Ömer’i gönderdi. Ömer kapının önünde durup bize selam verdi. Biz de selamını aldık. Bize, “ Ben Allah’ın Rasûlü’nün elçisiyim”, dedi. Biz de, “hoş geldin ey Allah’ın Rasûlü’nün elçisi”, dedik. Daha sonra Ömer, “ Allah’a şirk koşmamak, çalmamak, zina etmemek üzere biat ediniz”, dedi. Biz de, “evet” dedik. O elini kapının/evin dışından uzattı, biz de içerden uzattık. Bunun üzerine Ömer: “ Allah’ım şahit ol dedi.”(Taberî, Câmiu’l-Beyân)

3 – Resulullah sav Mekkenin fetih günü Safa da erkeklerden biat alıyordu. Ömer ise Resulullah ın biraz ilerisinde kadınlardan biat alıyordu…… Bu konuda oldukça önemli bir ayrıntıyı Kurtubî tefsirinde şu şekilde nakletmektedir: “Hz. Peygamber Mekke’yi fethettikten sonra kadınların biatını alması gerektiğinde, kendisi Safâ tepesine oturmuş ve Ömer’i de biraz aşağısına oturtarak, kadınların biatını almasını söylemiştir. Ömer biat esnasında kadınlar ile tokalaşıyordu. (Kurtubî)

4 – Hâkim en-Nîsâbûrî Mümtehine Süresi’nin tefsirinde, Ebû Süfyan’ın karısı Hind’in Rasûlullah ile biatleşmesini şu şekilde nakletmektedir:

Hind biatleşme esnasında Rasûlullah’ın koşmuş olduğu şartlardan hırsızlık şartına gelince, “ Ben bu konuda söz veremem. Çünkü kocamın malını çalıyorum” diyerek elini çekti. Rasûlullah da elini çekti. Bunun üzerine Ebû Süfyan’a haber gönderildi. O da; yaş (taze) olursa helal olsun ama kuru olursa olmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sav gülüp onu tanıdı çağırıp elinden tuttu ve ona dedi ki “Sen Hind misin?” O da Allah geçmişi bağışlasın dedi. Böylece Hind Rasûlullah ile biatleşti. (Hâkim) Hz. Aişe bu konuyla alakalı şöyle der ; Utbe kızı Hind biad etmek üzere Resulullah sav in yanına geldi. Resulullah sav o nun eline bakıp ; “Git ve elini değiştir” Hint gitti elini kınalayarak değiştirdi, sonra gelince biatlaştı. Dedi. Aynı konuyu dana geniş bir biçimde bunu İbn cerir Taberi, Avfi kanalıyla Abdullah ibn Abbas tan nakleder.

5 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Medine ehlinden bir cariye Resülullah aleyhissalatu vesselâm’ın elinden tutardı ve Aleyhissalatu vesselâm elini onun elinden çekmezdi de, “Diğer bir rivayette; “Elini asla bırakmazdı” cariye ihtiyacı için, O’nu Medine’nin istediği semtine çeker götürürdü. (Buhârî, Nesâî İbn Hanbel)6 – Beyhakî şöyle bir rivayeti nakletmişlerdir: “Bir gün Hz. Ömer (r.a.) insanlarla beraber yürürken bir kadın Ömer’in durmasını istedi, o da durdu ve kadına yaklaşıp elini omuzuna koydu ve onu dikkatle dinledi. Kadın söyleyeceklerini söyleyip gidince, Hz. Ömer’in yanında bulunanlardan biri “Ya Emir’el-Müminin! Şu kocakarının karşısında Kureyş’in adamlarını beklettin.” dedi. Hz. Ömer ona, “Yuh olsun sana, kim o biliyor musun?” dedi. O da, “Hayır bilmiyorum.” deyince, Hz. Ömer, “Bu, Allah Teâlâ’nın yedi kat göğün üstünden şikayetini dinlediği kadındır. Bu Havle binti Sa’lebe’dir. Vallahi geceye kadar gitmeseydi, ihtiyacını bitirmeden ben ayrılmazdım.” Buyurdu. (Buharî deTarih’inde nakletmiştir)7 – Ebu Müsâ (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) beni Yemen’de bir kabileye gönderdi. Döndüğümde O (a.s.) Bathâ’da mola vermişken yanına uğradım. Telbiye getiriyordu. Bende onun getirdiği gibi telbiye getirdim. Bana: “Neye niyetle ihrama girdin?” diye sordu: Ben: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın niyeti ile niyetlendim” dedim. Bana:”Kurbanlığın var mı?” diye sordu. Ben:”Hayır!” dedim: “Öyleyse, dedi Beytullah’ı, Safâ ve Merve’yi tavaf et ve ihramdan çık!”Resûlullah’ın bu söylediklerini yaptım. Kavmimden bir kadına uğradım. Saçlarımı tarayıp, başımı yıkayıverdi.( Buharî, Müslim, Nesâî,)8 – Ebû Râfi’in hanımı Selma anlatıyor: “ Rasûlullah’a hizmet ederdim. Onda, sivilce çıban vs. gibi bir şey çıktığında bana emrederdi, ben de onların üzerine kına koyardım/yakardım.”(İbn Hanbel) Bu konuya devam edeceğim inşallah, Allah müsaade ederse, genel bir analiz yapıp konu ile alakalı bilgilendirmemizi artırmayı düşünüyorum.

1400 seneden sonra benim bu konuda  “ HELÂLDİR ya da HARAMDIR” Şeklinde hüküm vermem mümkün değildir. Yapılacak tek şey vardır, o da bu mesele için kaynak eserlere bakmaktır deyip kaynak eserlerde konuyla alakalı hadisleri sıralamaktır diye karar verdim. Daha önce bu konuda söz söyleyenler, muhakkak kaynak eserlere bakmışlardır. Bir kısmı “ HARAM ” hükmüne varmış, bir kısmı da şehvet olmadığı müddetçe “ CAİZDİR ” hükmünü vermişler. Erkek ve bayan arkadaşlara tavsiyem hiç bir kadına ve erkeğe tokalaşmak için ellerini uzatmamaları. Mümkün olduğunca. Doğrusunu Allah bilir.       Selam ve dua ile kalın.

MUSTAFA ÖZBAĞ