Find Property:

Mustafa Özbağ resmi sitesidir.

DE WIRD (Flemish Dutch)

De wird: is een regelmatige litanie en een mystieke bezwering die wordt beoefend door murids, saliks en wasils in het islamitische soefisme.(1)
Dhikr: is een spirituele praktijk in de islam waarbij de gelovige zich bezighoudt met het herhalen van de gedenking van Allah. Het is een vorm van aanbidding waarbij de gelovige Allah’s naam, attributen, lofzangen of gebeden herhaaldelijk reciteert, vaak met behulp van gebedskralen (tasbih) om het tellen te vergemakkelijken. Dhikr wordt beschouwd als een manier om dichter bij Allah te komen, het hart te zuiveren en spirituele verheffing te bereiken. Het kan individueel worden beoefend of in groepsverband, met verschillende vormen en rituelen afhankelijk van de traditie of de spirituele stroming binnen de islam. (2)


“O Allah! Ik stel mijn intentie om mijn dagelijkse Vird(1) /(Dhikr)(2) uit te voeren.” Zo de wordt intentie uitgesproken.
“Daarna wordt het voortgezet met het reciteren van «DE DRIE IHLAS EN EEN FATIHA», gevolgd met het geschenken door voortgezette aanbidding/vergeving:
“O Allah! Aan de Geesten van Onze Profeet ( sallallahu ‘alayhi wa sallam) (Allah’s zege en vrede zij met hem) en aan de Geesten van Al Onze Vorige Profeten, Onze Cihâryâr-i Güzin Meesters (De eerste vier kaliefen, de beste vrienden van de profeet); Aan de geesten van Abu Bakr-i Siddik , Omeru’l-Fâruk , Osman-i Zinnûreyn , Aliyyü’l-Mürtezâ (Radıylâhu Anhum ) (Moge Allah tevreden zijn met hem) , Aşere-i Mübeşşere (De 10 metgezellen waaraan de Paradijs werd beloofd), zoon van Rasûlullah, Zevce -i Rasûlullah, Imâm Hasan, Imâm Hussein Aan de geesten van de tweeënzeventig Schuheda’s, van de martelaren van Karbala en van het gehele Schuheda’s, aan de zielen van de metgezellen van de Boodschapper van Allah (Rıdvânullâhi Aleyhim Ecmaîn) (Moge de zegen van Allahu ta’ala met hen zijn), onze imams; de zielen van Imam-i Azam Abu Hanifah , Imam Shafii , Imam Malik , Imam Hanbal (Rahmetullah Aleyhim) (Moge Allah genade op hen hebben) en dat het aan alle andere zielen van de imams van de gehele Madhhab’s (madhhabs of, uit het Arabisch, madhahib (مذاهب ((is de Arabische naam voor de rechtsscholen binnen de islam, die op verschillende manieren de islamitische wetten interpreteren, fikh genaamd. Een gangbaar Nederlands synoniem voor madhhab is islamitische rechtsschool.“), geschonken mag worden. “Moge het hen verenigen en hen deelgenoot maken, O Allah!”
“Daarna wordt het voortgezet met het reciteren van «DE DRIE IHLAS EN EEN FATIHA», gevolgd met het geschenken door voortgezette aanbidding/vergeving:
“O Allah! Onze Pir/Sjeik (Arabisch: شيخ] šayḫ, pl. šuyūḫ], meester, oude man, wijze man), ook wel sheik of sheikh, is de titel die in de Arabische, of breder gesproken in de islamitische wereld gegeven wordt aan een man die aanzien heeft of heeft verworven als leider, zowel op geestelijk als op wereldlijk gebied.) Sayyid Abdulkadir-i Geylani , Sayyid Ahmed er-Rifâî , Sayyid Ahmed al-Badawi , Seyyid İbrâhîm ed-Düssûkî, Şeyh Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî, Şâh-ı Nakşibendî Muhammed Bahâeddîn, Şâh-ı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Şâh-ı Hacı Bektâş-ı Velî, Şâh-ı Hacı Bayrâm-ı Velî,Mehmed Muhyiddin Üftâde , Üveys al-Karanî , Muhyiddin ibnü’l-Arabi , Niyâzî-i Mısrî (Kaddesallahu Esrârahum Ecmaîn) (Moge Allah de geheimen van hun zielen heilig maken.)
en dat het aan alle andere zielen van de Pir’s/Sjeik’s geschonken mag worden. “Moge het hen verenigen en hen deelgenoot maken, O Allah!”
“Daarna wordt het voortgezet met het reciteren van «DE DRIE IHLAS EN EEN FATIHA», gevolgd met het geschenken door voortgezette aanbidding/vergeving :
“O Allah! Ik heb een geschenk gegeven aan de zielen van alle voormalige volmaakte Pir/Sjeiks, Heiligen, Awliya’s, Derwisjen, Gelovigen, aan de spirituele aanwezigheid van onze Pir/Sjeik Bayındırlı Hacı MUSTAFA ÖZBAĞ (Kaddesa’llâhü Sırrahü’l-Azîz) (Moge God zijn ziel zegenen), en aan de spirituele aanwezigheid van alle levende Pir/Sjeiks, Heiligen, Awliya’s, aan de spirituele aanwezigheid van al onze Derwisj broeders/zusters en aan de spirituele aanwezigheid van de gemeenschap van Mohammed (sallallahu ‘alayhi wa sallam) (Allah’s zege en vrede zij met hem) , die hun pad volgen in de hogere orde en die in relatie staan tot onze familiebanden. Sta toe dat deze geschenken hen bereiken en deelgenoot worden, O Allah!”


Vervolgens worden de volgende dhikrs gereciteerd:
100 KEER “SUBHÂNALLAHİ EN BI-HAMDİHÎ, SÜBHÂNALLÂ’L-AZİM VE Bİ-HAMDİHİ ESTAĞFIRULLÂH EL-AZİM” “(Glorieus is Allah en alle lof zij aan Hem, Glorieus is Allah, de Grote, en alle
lof zij aan Hem, ik vraag om vergeving aan Allah, de Almachtige.”)
100 KEER ” ALLAHUMME SALLÎ ALÂ SEYYIDINÂ MUHAMMEDIN AND ALÂ ÂLİ SEYYIDINÂ MUHAMMEDIN VE SAHBIHI VE SELLIM” (“O Allah, zegen onze Profeet
Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen en geef hen vrede.”)
1001 KEER “LA ILAHE ILLALLAH” (“Er is geen god dan alleen maar Allah.”) (Tawhid mag minstens 1001
keer worden gelezen, het kan tot zeventigduizend keer worden herhaald)
Lees zoveel mogelijk verzen uit de KORAN en verricht SMEEKBEDEN
(Het is aanbevolen om deze les ten minste één keer per dag uit te voeren. Als men meer wil doen, kan het ‘s ochtends en ‘s avonds worden gedaan. Als men nog meer wil doen, kan men zoveel doen als gewenst. Het beste is zelfs in kleine mate consistent te zijn.)
Na elke ochtend- en avondgebed zonder enige wereldse gesprekken wordt
“ALLAHÜMME ECIRNÎ MİNE’N-NÂR” (“O Allah, bescherm mij tegen het vuur.”) zeven keer
herhaald. Eveneens wordt “HASBÜNALLÂHÛ ve Nİ’ME’L-VEKİL” (“Allah is voldoende
voor ons, wat een geweldige Beschermer is hij.”) zeven keer herhaald.
Na elk gebed, de normale tasbih-gebeden:
33 KEER “SUBHÂNALLÂH” (“Glorieus is Allah”)
33 KEER “ALHAMDULILLÂH” (“Alle lof zij aan Allah”)
33 KEER “ALLAH-Û EKBER” (“Allah is de Grootste”)
1 KEER “LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHU LÂ ŞERÎKE LEH, LEHÜ’L MÜLKÜ VE
LEHÜ’L-HAMDÜ VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADÎR”
(“ Er is geen god dan alleen maar Allah, Hij
is Eén, Hij heeft geen deelgenoten. Aan Hem behoort de heerschappij en alle lof, en Hij heeft macht over alles.”)
300 keer “LA ILAHE ILLALLAH” (“Er is geen god dan alleen maar Allah”)
(Tawhid kan minstens driehonderd keer herhaald worden, tot vijfduizend keer