EHL-İ SÜNNET OLMAK

EHLİ SÜNNET OLMAK;

1-Amentü’deki altı esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah’tan olduğuna inanmak. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür.

2-Amel, imandan parça değildir. Yani ibadet etmeyen veya günah işleyen mümine kâfir denmez. Vehhabiler ve bazıları amel imanın parçasıdır, namaz kılmayan ve haram işleyen kâfirdir derler.

3-İman artıp eksilmez. Kemale erer veya ermez.

4- Kur’ân-ı Kerîm mahluk, yaratık değildir.

5-Allah mekândan münezzehtir. Allah gökte veya Arş’ta demek küfürdür.

6-Ehl-i kıble tekfir edilmez. Kim ehli kıbleyi tekfir ederse kendisi küfre düşer.

7-Kabir suali ve kabir azabı haktır.

8-Gaybı yalnız Allah bilir, dilerse enbiya ve evliyasına da bildirir.

9- Evliyanın kerameti haktır.

10- Eshab-ı kiramın hepsi cennetliktir. Rafiziler, (Beşi hariç sahabenin tamamı kâfirdir derler. Halbuki Kur’ân’da, tamamı cennetlik deniyor. (Hadid, 10)

11- Ebû Bekr-i Sıddık, eshab-ı kiramın en üstünüdür. Ondan sonra Ömer-ül Faruk, Osman, ve Ali-yel Murtaza gelir.

12- Mirac, ruh ve bedenle birlikte olmuştur.

13- Öldürülen, intihar eden eceli ile ölmüştür.

14- Peygamberler günah işlemez. Peygamberimiz (sav) hata dahi işlememiştir.

15- Bugün için hak mezheplerden birinde olmak şarttır.

16- Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselâm, sonuncusu Muhammed aleyhisselâmdır. Liderlerine resûl, peygamber diyen bazı gruplar da, nebi gelmez, ama resûl gelir derler. Bunun için de resûlüm diyen zındıklar türemiştir. Bunlar küfür üzerindedir. Peşlerinden asla gidilmez, kitablarının okunması caiz değildir.

17- Şefaate, sırata, hesaba ve mizana inanmak.

18- Ruh ölmez. Kâfir ve Müslüman ölülerin ruhları işitir.

19- Kabir ziyareti caizdir. İstigase, yani Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip, onların hürmetine dua etmek ve onları vesile etmek caizdir. Bazıları ise buna şirk derler. Bu yüzden sünnilere ve şiilere müşrik, yani kâfir derler.

20- Kıyamet alâmetlerinden olan Deccal, Dabbet-ül-arz, Hz. Mehdi’nin geleceğine, Hz. İsa’nın gökten ineceğine, Güneş’in batıdan doğacağına ve bildirilen diğer kıyamet alâmetlerine inanmak.İmam-ı A’zam hazretleri Kıyamet alâmetlerine tevilsiz inanmalı buyuruyor. Bir hadis-i şerif meali: Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama iman artık fayda vermez. (Buhârî, Müslim). Güneşin batıdan doğmasını, Avrupa Müslüman olacak diye tevil etmek, İmam-ı a’zamın sözüne aykırıdır. Hiçbir İslâm âlimi tevil etmemiştir. Hâşâ Resûlullah, bilmece gibi mi söz söylüyor? Böyle tevil etmek, elma dersem çık, armut dersem çıkma demeye benzer. Nitekim Salât, duadır, namaz diye bir şey yok diyenler çıkmıştır. O zaman ortada din diye bir şey kalmaz. Bir de Avrupa Müslüman olunca, iman niye fayda vermesin? Güneş’in batıdan doğması, ilmen de mümkündür. Dinsizler itiraz eder diye zoraki tevile gitmek gerekmez. Allahû teâlâ, dünyayı şimdiki yörüngesinden çıkarır, başka yörüngeye koyar. Dönüşü değişince, Güneş batıdan doğmuş olur.

21- Âhirette Allahû Teâlâ görülecektir.

22- Kâfirler Cehennemde sonsuz kalır.

23- Mest üzerine mesh caizdir.

24- Sultana isyan caiz değildir. (İslâmi hükümler dairesinde)

25- Kadından erkeklere imam olmaz. Kadın erkek karışık şekilde cemaat olmaz.

26-Cenaze namazı abdestsiz kılınamaz.

27-Türkçe (veya Arapçadan başka dil ile) Ezan okunamaz, namaz kıraâtı yapılamaz.

28-Abdest alınırken ince çorap üzerine mesh edilemez.

29-Mut’a nikahı meşru değildir.

30-Kur’ân’ın hükümlerinin, âyetlerinin bir kısmı kabul, bir kısmı reddedilemez.

31-Hazret-i Muhammed’in risâleti, dâveti, tebligatı kendisine ulaştığı halde bunları inkâr eden mü’min olamaz, saâdet ve selâmet bulamaz.

32-Tevhid ile Teslis bir olamaz, bağdaşamaz.

33-“Üç din Amentü’de birdir” sözü bâtıldır.

34-Hak din, Hazret-i Adem’den beri İslâm’dır. Değişiklik usûlde değil, şeriatlardadır.

35-Resûlullah geldikten, Kur’ân indikten sonra diğer dinlerin ve kitapların hükmü kalmamıştır.

36-Hak ile bâtıl, Tevhid ile küfür ve şirk, hidayet ile dalâlet bir arada olmaz, bağdaşmaz.

37-Diyalog ve Hoşgörü, bir ideoloji olarak bâtıldır. Bir müslümanın kafirleri dost tutması caiz değildir.

38-Lügavî mânâda İslâm ve Müslümanlar Ehl-i Kitab’a, harbî olmamaları şartıyla her zaman toleranslı olmuş, onları İslâm Barışı şemsiyesi altında barındırmış ve korumuştur.

39-Bugün için diğer dinler de haktır demek kişiyi dinden, imandan çıkartır.

40-Kur’ân, ehil olmayanlar, icazeti bulunmayanlar tarafından heva re’y ile tefsir edilemez, yorumlanamaz. Böyle tefsir yapanlar İslâm ve Kur’ân nimetine küfranda bulunmuş olurlar.

41-Resûlullah (sav) Efendimizin risaleti Kıyamet’e kadar devam edecektir. Kendisi âhiret âlemine göçmüştür ama ruhaniyeti bizimledir. Bir takım sâlih zatlara rüyada veya uyanıklık halinde görünmektedir. O’nun, Allah katında makbul, hayırlı duaları bizi gölgelemektedir. “Peygamber bir postacı idi, öldükten sonra işi bitmiştir” diyenler büyük saygısızlık etmektedir. Resûl-i Kibriya ve Fahr-i Kâinat aleyhi ekmelüttahiyyat Efendimiz bizim değişmez önderimiz, seyyidimiz ve rehberimizdir.

42-İslâm dini hem bir din, hem de bir medeniyet ve dünya nizamıdır.

43-İslâm medeniyeti, insanın ve dünyanın fıtratına (yaratılışına) uygun tabiî medeniyettir. İslâm medeniyeti dünyayı bozmaz, denizleri ve havayı kirletmez, insanları yoldan çıkartmaz, bütün insanlığı yok edecek dehşetli silahların yapımına izin vermez. İslâm adalet, güvenlik, tabiî boyutlara uygun bir hayat sürmek dinidir.

44-İslâm, insana ve dünyaya zararlı olan ilim ve tekniklere karşıdır, bunlara izin vermez.

45-İslâm, insanların israftan kaçınmalarını, kanaatli bir hayat sürmelerini emr ve tavsiye eder. Böylelikle dünya üzerindeki nimetler bütün insanlara yetecektir. Aksi takdirde, bir kısım insanlar çok yiyip azacak, diğerleri sefil ve aç kalacaktır.

46-İslâm’ın kadın ile ilgili hükümleri haktır, doğrudur.

47-İslâm haksızlık, sömürü, zulüm, azgınlık, fuhuş, kadın ticareti, uyuşturucu, alkol, seks istismarı ve riba ile mücadele eder ve bunlara izin ve fırsat vermez.

48-İslâm’ı anlayamamış olan kötü Müslümanlara bakarak İslâm hakkında olumsuz konuşmak yanlıştır, haksızlıktır, insafsızlıktır.

Allah aşkı ile çalış, Allah aşkı için hizmette bulun...

Halkın kabul edip etmemesiyle senin ne işin var?

Bu fani dünya pazarında sana bol bol kazandıracak bir müşteri olarak Allah kafi değil mi? Allah’tan alacağın karşısında insanların verebilecekleri ne ki!

O halde gözünü ve gönlünü insanlardan gelecek teşekkürlere değil, Allah’tan gelecek mazhariyete döndür...

Mustafa Özbağ